ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริเถียร รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) 2017 | รายละเอียด
  • นายวิศวะ มาลากรรณ รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) 2017 | รายละเอียด

  • อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ เดินทางไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมโครงการ 2018 NI-Hao Taiwan Study Camp for Future Leaders from Asia-Pacific Region | รายละเอียด
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและงานวิจัย
  • รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัล : เข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด
  • ทุนการศึกษาภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | รายละเอียด

ฝึกอบรม | ดูทั้งหมด


3 latest publications of the Department | ดูทั้งหมด


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo