ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • นักวิจัยดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ | รายละเอียด
  • วันงดสูบบุหรี่โลก | รายละเอียด
  • United Nations Environment Programme (UNEP)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพอากาศ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 latest publications of the Department


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo