ประวัติภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

พ.ศ. 2491 ภาควิชาได้จัดตั้งขึ้นในวาระแรกของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2497 ศาสตราจารย์ ม.ล.โสภิต นพวงศ์ จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสุขาภิบาลวิศวกรรมเป็นท่านแรก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นภาคีหลักของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี ปัจจุบัน มีอาจารย์ประจำภาควิชา จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาจำนวน 7 คน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ ได้ดำเนินการด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้การบริการทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล และ สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปรัชญา

        ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรและพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ในการบริการ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

         พัฒนาการศึกษา วิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม