ศิษย์เก่าปี 2560

ป.เอก

 • นางสาวอมรรัตน์ ไชยพัฒน์ PHET/D 6036386
 • นายเกรียงศักดิ์ ริ้วกลาง PHET/D 6037827
 • นางสาววนิดา พิมพ์เพ็ชร์ PHET/D 6037829
 • นางสาวรัศมี จันทร์กวีกูล PHET/D 6037830
 • นางสาวสุรัสสินี บัวยั่งยืน PHET/D 6038388

ป.โท

 • นางสาวปิยาพัชร แสนเปา PHET/M 6036122
 • นางสาววาสิตา ตุลธรธรรม PHET/M 6036123
 • นายกฤษฎา ชิดสนิท PHET/M 6036124
 • นางสาวภัทรภร สำรุด PHET/M 6037738
 • นางสาวอรพินท์ ขวัญอ่อน PHET/M 6037739
 • นางสาวสาวิตรี เพียรชัยภูมิ PHET/M 6038310

ศิษย์เก่าปี 2559

ป.เอก

 • นางสาววนิชญา กุลแทน PHET/D 5937508
 • นางสาวณัฐพร ปิ่นทอง PHET/D 5936838
 • นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี PHET/D 5938781

ป.โท

 • นางสาวพรไพลิน บุณณะ PHET/M 5936652
 • นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช PHET/M 5936653
 • นางสาวสาลินี รัชดาอริยฉัตร PHET/M 5936655
 • นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา PHET/M 5937579
 • นายวิศวะ มาลากรรณ PHET/M 5937580
 • นางสาวเอมิกา ศรีกฤษณรัตน์ PHET/M 5937581
 • นายพงศธร เอี่ยมแสน PHET/M 5937583
 • ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐชากานต์ จิตต์ระเบียบ PHET/M 5937738
 • นางสาวณัฏฐา จันทร์นิ่ม PHET/M 5937739
 • นางสาวจุฑารัตน์ แก้วบุญชู PHET/M 5937740

ศิษย์เก่าปี 2558

ป.เอก

 • นางสาวกมลวรรณ พรมเทศ PHET/D 5836262
 • นางสาวสุวดี สายโกมล PHET/D 5836263

ป.โท

 • นางสาวภารดี คชรินทร์ PHET/M 5837401
 • นางสาวกันภิรมย์ ยังทรัพย์ PHET/M 5837402
 • นางสาวอรจิรา ชูผกา PHET/M 5837403
 • นางสาวทิพาวรรณ เพทราเวช PHET/M 5838217
 • นางสาวมลิสา เวชยานนท์ PHET/M 5838218
 • นางสาวชนกวรรณ กะตะศิลา PHET/M 5838219

ศิษย์เก่าปี 2557

ป.เอก

 • นางสาวบงกชรัตน์ สุยะหมุด PHET/D 5736991
 • นางสาวญาดา ปิยะถา PHET/D 5738478
 • นางสาวพรสุดา ผานุการณ์ PHET/D 5738479
 • นางสาวธนศร วิมลรัตนศิลป์ PHET/D 5738703

ป.โท

 • นางสาวศริภัสสร เอี้ยงเอี่ยม PHET/M 5736562
 • นางสาวมณฑาทิพย์ กลับส่ง PHET/M 5736567
 • นางสาวลศิตา จินาวา PHET/M 5736568
 • นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว PHET/M 5737869
 • นางสาวโยธกา รัตนวงศ์ PHET/M 5737870

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo