ศิษย์เก่าปี 2562

ป.เอก

 • Mr.Juan Carlos Calderon Lopez PHET/D 62....................

ป.โท

 • นางสาวปวีณา ดลเสมอ PHET/M 6236635
 • นางสาวลลิดาพร ปัญญา PHET/M 6236636
 • นางสาวพรรณราย สำราญนิช PHET/M 6237883
 • นายภัทรนันท์ หันมา PHET/M 6237884
 • นางสาวพชนันท์ ลีลาวิโรจน์ PHET/M 6237885
 • นายณัฎฐกิตติ์ สุขจิตต์ PHET/M 6237886

ศิษย์เก่าปี 2561

ป.เอก

 • นางสาวสุณัฐธิญา โมกจัตุรัส PHET/D 6137834
 • นาวสาวจุฑารัตน์ แก้วบุญชู PHET/D 6137835
 • นายวิศวะ มาลากรรณ PHET/D 6137836
 • นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ PHET/D 6138370
 • Ms.Kay Thi Khaing PHET/D 6138372
 • Mrs.Thae Thae Han Htwe PHET/D 6138373

ป.โท

 • นางสาวสุปณิศราย์ แหวนวงษ์ PHET/M 6137840
 • นายคณิศร จินดามณี PHET/M 6137841
 • นายกิตติศักดิ์ เพชรวิสูตร PHET/M 6137842
 • นางสาวปริณวดี ชูแก้ว PHET/M 6137843
 • นายพงศกร เพ็ชรมาก PHET/M 6138182
 • นางสาวชฎาทิพย์ โลกมิตร PHET/M 6138423

ศิษย์เก่าปี 2560

ป.เอก

 • นางสาวอมรรัตน์ ไชยพัฒน์ PHET/D 6036386
 • นายเกรียงศักดิ์ ริ้วกลาง PHET/D 6037827
 • นางสาววนิดา พิมพ์เพ็ชร์ PHET/D 6037829
 • นางสาวรัศมี จันทร์กวีกูล PHET/D 6037830
 • นางสาวสุรัสสินี บัวยั่งยืน PHET/D 6038388

ป.โท

 • นางสาวปิยาพัชร แสนเปา PHET/M 6036122 (บัณฑิต 61)
 • นางสาววาสิตา ตุลธรธรรม PHET/M 6036123 (บัณฑิต 61)
 • นายกฤษฎา ชิดสนิท PHET/M 6036124 (บัณฑิต 61)
 • นางสาวภัทรภร สำรุด PHET/M 6037738
 • นางสาวอรพินท์ ขวัญอ่อน PHET/M 6037739
 • นางสาวสาวิตรี เพียรชัยภูมิ PHET/M 6038310

ศิษย์เก่าปี 2559

ป.เอก

 • นางสาววนิชญา กุลแทน PHET/D 5937508
 • นางสาวณัฐพร ปิ่นทอง PHET/D 5936838
 • นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี PHET/D 5938781

ป.โท

 • นางสาวพรไพลิน บุณณะ PHET/M 5936652
 • นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช PHET/M 5936653 (บัณฑิต)
 • นางสาวสาลินี รัชดาอริยฉัตร PHET/M 5936655 (บัณฑิต 62)
 • นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา PHET/M 5937579
 • นายวิศวะ มาลากรรณ PHET/M 5937580 (บัณฑิต)
 • นางสาวเอมิกา ศรีกฤษณรัตน์ PHET/M 5937581 (บัณฑิต 62)
 • นายพงศธร เอี่ยมแสน PHET/M 5937583 (บัณฑิต)
 • ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐชากานต์ จิตต์ระเบียบ PHET/M 5937738 (บัณฑิต)
 • นางสาวณัฏฐา จันทร์นิ่ม PHET/M 5937739
 • นางสาวจุฑารัตน์ แก้วบุญชู PHET/M 5937740 (บัณฑิต)

ศิษย์เก่าปี 2558

ป.เอก

 • นางสาวกมลวรรณ พรมเทศ PHET/D 5836262 (บัณฑิต 62)
 • นางสาวสุวดี สายโกมล PHET/D 5836263

ป.โท

 • นางสาวภารดี คชรินทร์ PHET/M 5837401 (บัณฑิต)
 • นางสาวกันภิรมย์ ยังทรัพย์ PHET/M 5837402 (บัณฑิต)
 • นางสาวอรจิรา ชูผกา PHET/M 5837403 (บัณฑิต)
 • นางสาวทิพาวรรณ เพทราเวช PHET/M 5838217 (บัณฑิต)
 • นางสาวมลิสา เวชยานนท์ PHET/M 5838218 (บัณฑิต)
 • นางสาวชนกวรรณ กะตะศิลา PHET/M 5838219 (บัณฑิต)

ศิษย์เก่าปี 2557

ป.เอก

 • นางสาวบงกชรัตน์ สุยะหมุด PHET/D 5736991 (บัณฑิต 61)
 • นางสาวญาดา ปินะถา PHET/D 5738478 (บัณฑิต 62)
 • นางสาวพรสุดา ผานุการณ์ PHET/D 5738479 (บัณฑิต 62)
 • นางสาวธนศร วิมลรัตนศิลป์ PHET/D 5738703 (บัณฑิต 61)

ป.โท

 • นางสาวศิรภัสสร เอี้ยงเอี่ยม PHET/M 5736562
 • นางสาวมณฑาทิพย์ กลับส่ง PHET/M 5736567 (บัณฑิต)
 • นางสาวลศิตา จินาวา PHET/M 5736568 (บัณฑิต)
 • นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว PHET/M 5737869 (บัณฑิต)
 • นางสาวโยธกา รัตนวงศ์ PHET/M 5737870 (บัณฑิต)

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo