ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า


ขอแสดงความยินดี ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์นิตยา ชาคำรุณ
อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo