ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคาร 2 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐ ๒๓๕๔ ๘๕๔๓-๙ ต่อ ๒๒๐๑ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๔๐