นักศึกษาปัจจุบัน


 • นางสาวสุปณิศราย์ แหวนวงษ์

  PHET/M 6137840

 • นายคณิศร จินดามณี

  PHET/M 6137841

 • นายกิตติศักดิ์ เพชรวิสูตร

  PHET/M 6137842

 • นางสาวปริณวดี ชูแก้ว

  PHET/M 6137843

 • นายพงศกร เพ็ชรมาก

  PHET/M 6138182

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo