ประวัติภาควิชา


 พ.ศ. 2491 ภาควิชาได้จัดตั้งขึ้นในวาระแรกของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

 พ.ศ. 2497 ศาสตราจารย์ ม.ล.โสภิต นพวงศ์ จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสุขาภิบาลวิศวกรรมเป็นท่านแรก

 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นภาคีหลักของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี ปัจจุบัน มีอาจารย์ประจำภาควิชา จำนวน 11 คน และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาจำนวน 7 คน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ ได้ดำเนินการด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้การบริการทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล และ สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo