ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดี ดร.บงกชรัตน์ สุยะหมุด (บัณฑิต) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 8th CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS, FEMS 2019 ระหว่างวันที่ 7-11 July 2019 at Glasgow, Scotland, United Kingdom.

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี น.ส. ปริณวดี ชูแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "Bi – Lateral International Student Exchange Program 2019" ณ Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 โดยมีที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล และ อ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ ได้รับเชิญเป็น Panelist ใน panel discussion ในหัวข้อ "Transboundary pollution management" การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019) "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives" ณ Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาววาสิตา ตุลธรธรรม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "Appropriate scenarios for mercury emission control from coal-fired power plant using iPOG and CALPUFF model" การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019) "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives" ณ Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวปิยาพัชร แสนเปา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "Assessment of hydrogen sulfide concentration and dispersion in ambient air using AERMOD model from Saen Saeb canal in Bangkok,Thailand" การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019) "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives" ณ Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นายกฤษฎา ชิดสนิท นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "Using PRTR database to assess human toxicity and eco-toxicity: a case study on emissions source in Rayong province, Thailand" การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019) "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives" ณ Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฐพร ปิ่นทอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "Impact of airborne VOCs on environmental health risk and ozone formation potential and their source apportionment analysis in Map Ta Phut industrial area, Thailand" ในงานประชุมโครงการ RGJ-University Forum (ภาคกลาง) ประจำปี 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "Effect of Organic Matter on Struvite Precipitation in Tapioca-starch Wastewater" ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 "18th National Environmental Conference และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management" 23 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐชากานต์ จิตต์ระเบียบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การลดสีในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการไฟฟ้าทางเคมี" ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 "18th National Environmental Conference และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management" 23 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี ดร.บงกชรัตน์ สุยะหมุด (บัณฑิต) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย "the best research granted 2017" ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 "18th National Environmental Conference และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management" 23 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

Full scholarship นางสาวจุฑารัตน์ แก้วบุญชู นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (international programme) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย: การจัดการความเข้มข้นและปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คู่ความร่วมมือ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) Yale University, USA

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนด้านมลพิษทางอากาศจากทวีปเอเชีย เข้าร่วมประชุม Ad-hoc Technical Expert Group on Effectiveness Evaluation of the Minamata Convention ณ องค์การสหประชาชาติภาคพื้นยุโรป นครเจนีวา ประเทศสวิตเชอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2562

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Box Model และ AERMOF สำหรับงาน EIA" ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม" ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล)

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

Congratulation Miss Duanpen Sirithian Doctor of Philosophy Program in environmental Technology (international program) Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health Thesis title: Evaluation of air toxics dispersion from open burning of maize residues Advisor: Prof. Dr. Sarawut Thepanondh

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 91,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์) ***มีทุนการศึกษา Scholarships**** สอนโดยคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนที่ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (พญาไท) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปริชาติ ศรีสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3548540 e-mail : jackneverdie@hotmail.com เว็บไซต์ : http://phse.ph.mahidol.ac.th/

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

นายวิศวะ มาลากรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยานิพนธ์: Influence of meteorological characteristics on concentration and distribution of air pollution in Maptaphut industrial area อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

อาจารย์ ดร. กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เดินทางไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเข้าร่วมโครงการ "2018 Ni-Hao Taiwan Study Camp for Future Leaders from Asia-Pacific Region" 14 – 23 พฤศจิกายน 2561

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมนางสาวปิยาพัชร แสนเปานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนางสาวณัฐพร ปิ่นทอง นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและงานวิจัยร่วมกับ Graduate School of Engineering, Osaka University

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นายวิศวะ มาลากรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัล : เข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรภร สำรุด นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน ทุนการศึกษาภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุนิติ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "นักวิจัยดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ"

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุนิติ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวปิยาพัชร แสนเปา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน JASSO Funded Short-term Student Exchange Support Program "SDGs co-creation student exchange program at Osaka University ASEN Campus"

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo