ข่าวประชาสัมพันธ์


นายวิศวะ มาลากรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยานิพนธ์: Influence of meteorological characteristics on concentration and distribution of air pollution in Maptaphut industrial area อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

อาจารย์ ดร. กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เดินทางไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเข้าร่วมโครงการ "2018 Ni-Hao Taiwan Study Camp for Future Leaders from Asia-Pacific Region" 14 – 23 พฤศจิกายน 2561

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมนางสาวปิยาพัชร แสนเปานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนางสาวณัฐพร ปิ่นทอง นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและงานวิจัยร่วมกับ Graduate School of Engineering, Osaka University

ได้รับทุน 

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นายวิศวะ มาลากรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัล : เข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรภร สำรุด นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน ทุนการศึกษาภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุนิติ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "นักวิจัยดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ"

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุนิติ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวปิยาพัชร แสนเปา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน JASSO Funded Short-term Student Exchange Support Program "SDGs co-creation student exchange program at Osaka University ASEN Campus"

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo