ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดี นางสาวปิยาพัชร แสนเปา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวปริณวดี ชูแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" ประจำปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นายกฤษฎา ชิดสนิท วิทยานิพนธ์ "การใช้ฐานข้อมูล PRTR เพื่อประเมินความเป็นพิษต่อมนุษย์และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : กรณีศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษในจังหวัดระยอง และนางสาวปิยาพัชร แสนเปา วิทยานิพนธ์ "การประเมินการระบายและความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศโดยใช้แบบจำลอง AERMOD จากคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ "แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษา และ แม่ไก่ ลูกไก่)" จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี วิทยานิพนธ์ "การผลิตกรดซักซินิกจากกลีเซอรอลดิบโดยเชื้อ Acitnobacillus succinogenes กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน" หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ "แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษา และ แม่ไก่ ลูกไก่)" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo