ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพอากาศ

วัน เดือน ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วัน เดือน ปี

ผศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ได้รับตำแหน่ง "ได้รับการแต่งตั้งจาก United Nations Environment Programme (UNEP) ให้เป็น Ad hoc group of experts to the Minamata convention on mercury ในนามผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคอื่นในการพัฒนารูปแบบกระบวนการ monitoring การจัดทำ emission inventory และ modeling ของสารปรอท เพื่อประเมินประสิทธิผลของอนุสัญญามินามาตะ

วัน เดือน ปี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ได้รับตำแหน่ง รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo