ข่าวประชาสัมพันธ์


นางสาวกมลวรรณ พรมเทศ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู 

ได้รางวัล Outstanding poster presentation ในงาน RGJ-Ph.D Congress ครั้งที่ 19 " Innovation challenges toward Thailand 4.0 Research Inspiration, Connectivity and Transformation" ณ จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

วัน เดือน ปี

นางสาวบงกชรัตน์ สุยะหมุด นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

ไได้รางวัล Outstanding oral presentation ในงาน RGJ-Ph.D Congress ครั้งที่ 19 " Innovation challenges toward Thailand 4.0 Research Inspiration, Connectivity and Transformation" ณ จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

วัน เดือน ปี

>นางสาวณัฏฐา จันทร์นิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โครงงานวิจัย "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มตกค้างของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม" OPTIMUM CONDITIONS STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION FEOM REIDUAL OIL OF PALM OIL MILL EFFLUENT

วัน เดือน ปี

นางสาวพรไพลิน บุณณะ  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ 

ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โครงงานวิจัย "การปุ๋ยมูลไล้เดือนจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนพันธุ์ฟีเรฑิมา ฟิกัวนา" VERMICOMPOSTING FROM ORGANIC WASTE USING PHERETIMA PEGUANA  

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo