ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2552


ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 8 เรื่อง

1. Vorapot Kanokkantapong(a), Worapon Kiatkittipong(b),(c), Bunyarit Panyapinyopol(d),(e), Porntip Wongsuchoto(c), Prasert Pavasant(c),(f)
Use lubricating oil management options based on life cycle thinking
Research, Conservation and Recycling 53 (2009) 294-299
2. Yuwadee Chaiyachet and Chongchin Polprasert
Investigation of Carbon Equivalence and Land Requirement for Rice Cultivation-A Case Study in Thailand
Journal of Applied Sciences Research. 5 (12) : 2489-2495, 2009
3. Chaowalit Warodmrungsimun PhD*, Prayoon Fongsatitkul PhD*
Kinetic Rates and Mass Balance of COD, TKN, and TP Using SBR Treating Domestic and Industrial Wastewater
J Med Assoc Thai 2009;92(suppl 7) : s134-41 Full text. e-Journal : http://www.mat.or.th/journal
4. Pongsak Phoesrithong*, Prachumporn Lauprasert* and Prayoon Fongsatitkul**
Biogas Production from Cow Manure and Pineapple Peels by Anaerobic Digestion Process
KKU Journal for Public Health Research Vol.2 No.2 May-August.2009
5. Suwisa Mahasandana, Nitin Kumar Tripathi, and Kiyoshi Honda
Sea surface multispectral index model for estimating chlorophyll a concentration of productive coastal waters in thailand
Can. J. Ramote Sensing, Vol.35, No.3, pp.287-296, 2009
6. Manunart Feungpean(1), Sopa Chinwetkitvanich(1*)
A PRELIMINARY SSTUDY ON TOTAL VOLATILE ORGANIC COMPOUND (TVOC) CONCENTRATIONS IN PUBLIC BUSES IN BANGKOK
Received : March 9, 2009, accepted : June 29, 2009
7. Yuwadee Chaiyachet, Prayoon Fongsatitkul, Sudhin Yoosook, and Chongchin Polprasert
Evaluation of carbon equivalence for rice cultivation-A case study in Thailand
GMSARN International Conference on Energy Security and Climate Change : Problems & Issues in GMS 25-27 Nov. 2009
8. Udomsak Kongmuang(1), Chaovayut Phornpimolthape(1)
Engineering Development to Convert Paper Mill Sludge Cake as New Products
"Workability International Conference" Thailand 2009