ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2553


ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง

1. Thaneeya Perbangkhem(a),(1), Chongchin Polprasert(b)*
Biomass production of papyrus (Cyperus papyrus) in constructed wetland treating low-strength domestic wastewater.
Bioresource Technology 101 (2010) 833-835
2. P. Fongsatitkul ; p. Elefsiniotis ; D. G. Wareham
Effect of mixture ratio, solids concentration and hydraulic retention time on the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste.
The Author(s), 2010. Reprints and permissions : http://www.sagepub.co.uk/iournalsPermissions.nav, Issn 0734-242X Waste Management & Research 2010 : 00 : 1-7 DOI : 10.1177/0734242X09356654
3. Mayuna Srisuphanunt & Panagiotis karanis & Naowarut Charoenca & Narongsak Boomkhao & Jerry E. Ongerth
Cryptosporidium and Giardia detection in environmental waters of southwest coastal areas of Thailand.
Parasitol Res (2010) 106 : 1299-1306 DOI 10.1007/s00436-010-179

ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2553


ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง

1. Warisa Wichaidit(1)* and Chongchin Polprasert(2)
Carbon Emission from Para Rubber Tree Plantation Operations.
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 : หน้า 79-87 (2553) www.eeat.or.th