ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2555
ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 5 เรื่อง

1. Stephen L. Hamann , Jeremiah Mock , Sibasis Hense , co Naowarut Charoenca, Nipapun Kungskulniti
Building tobacco control research in Thailand: Meeting the need for innovative change in Asia.
Health Research Policy and Systems, Jan. 2012;10 () 3:
2. Naowarut Charoenca , Jeremiah Mock , co Nipapun Kungskulniti , Sunida
Preechawong , Nicholas Kojetin , Stephen L. Hamann
Success counteracting tobacco company interference in Thailand: An example of FCTC implementation for low- and middle-income countries.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Apr. 2012;9 (4) :1111-1134
3. Fongsatitkul P, Elefsiniotis P, G Wareham D
Two-phase anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) : Estimation of methane production.
Waste Management & Research, January 19, 2012 (Online)
4. Chusai C, Manomaiphiboon K, Saiyasitpanich P, Thepanondh S.
NO2 and SO2 dispersion modeling and relative roles of emission sources over Map Ta Phut industrial area, Thailand.
J Air Waste Manag Assoc. 2012 Aug;62(8):932-45.
5. Withida Patthanaissaranukool a, Chongchin Polprasert a,*, Andrew J. Englande Jr. b
Potential reduction of carbon emissions from Crude Palm Oil production based on energy and carbon balances.
Applied Energy, www.elsevier.com/locate/apenergy , Accepted 14 August 2012