ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2561
ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง

1. Duanpen Sirithian a,b & Sarawut Thepanondh a,b & Melanie L. Sattler c & Wanna Laowagul d
Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand
Journal =
Atmospheric Environment Volume 176, March 2018, Pages 179–187