ทุนการศึกษา


ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนเมื่อแรกเข้าศึกษา

ทุน

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์สมบัติ”
(จำนวนปีการศึกษาละ 3 ทุน)

หลักสูตรยกเว้นค่าหน่วยกิตสําหรับ รหัสวิชาของหลักสูตร
/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

- คะแนน GPA ระดับปริญญาตรี 3.25 ขึ้นไป
- คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ภาคการศึกษา

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/

2. ทุนการศึกษาของภาควิชา
(จำนวนปีการศึกษาละ 2 ทุน)

หลักสูตรให้ทุนค่าหน่วยกิตรายวิชาและหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในวงเงินคนละ ไม่เกิน 75,000 บาท

มอบทุนให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรที่มี คะแนน GPA ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปีการศึกษา

ทุนในระหว่างศึกษา

ทุน

รายละเอียด

1. ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามรายละเอียดของแต่ละแหล่งทุน สมัครผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2. ทุนบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ทุนบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

4. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2560 เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 60

1. ค่าบำรุงการศึกษา
(ต้องชำระทุกภาคการศึกษาเพื่อคงสภาพนักศึกษา) 9,300 บาท

รวม 2 ปี = 18,600 บาท
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา (Student Activities Fee) ภาคการศึกษาละ 250 บาท รวม 4 ภาค = 1,000 บาท
3. ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Studies Fee) ภาคการศึกษาละ 750 บาท รวม 4 ภาค = 3,000 บาท
4. ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ 300 บาท รวม 4 ภาค = 1,200 บาท
5. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 1,800 บาท) รวม 24 หน่วยกิต = 43,200 บาท
6. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ฉบับละ) 18,000 บาท
7. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วท.ม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ยกเว้นการจัดเก็บในรายการดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษา 150,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 91,000 บาท

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo