• ข้อมูลและบริการวิชาการ
  • รายการหน้าต่างสุขภาพ
  • การบริการเพื่อสังคม


ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล สถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง Green Meeting

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนกานดาเนินการโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ซึ่งองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทาโครงการขึ้น เพื่อรณรงค์ให้องค์กรทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและนาแนวทางการจัดประชุมสีเขียว ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมจะได้รับการรับรอง Green Meetings Certification จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 36 องค์กร และมี 6 องค์กรที่ผ่านการรับรอง Green meeting ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเลเทกซ์ สังเคราะห์ จำกัด กลุ่มบริษัท DOWS ในประเทศไทย จำกัด และภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกที่ได้รับการ รับรองการขึ้นทะเบียนกิจกรรมดังกล่าวภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง Green Meeting

 

ดร.สราวุธ เทพานนท์ ผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการดาเนินงาน Green Meeting
จากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD

 

ระบบผลิตน้ำดื่มสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาประเทศเนปาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางด้านการแพทย์กรณีเหตุแผ่นดินไหว   ที่ประเทศเนปาล ในนามของ Thailand Medical Emergency Response Team (MERT) เพื่อเข้าช่วยเหลือในพื้นที่  โดยไปปฏิบัติงานเป็นชุดทำงานที่ 2 ณ เมือง Sipaghat bazaar ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2558

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบกรองน้ำดื่มชุดต้นแบบสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถกรองน้ำจากแหล่งน้ำชนิดต่างๆ ในธรรมชาติได้ และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน (ระบบประกอบด้วยปั๊มน้ำแบบใช้มือโยก ไส้กรองหยาบ 5 ไมครอน ไส้กรองแอคติเวเต็ดคาร์บอน ไส้กรองเซรามิค เมมเบรน Ultra filtration และ Reverse osmosis) ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำดื่มและน้ำใช้รวมกันได้ในอัตราประมาณ 300 ลิตรต่อชั่วโมง ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุสแตนเลส มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้ง่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม