บุคลากร


รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

หัวหน้าภาควิชา

sarawut.the@mahidol.ac.th

รศ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล

รองหัวหน้าภาควิชา

suphaphat@hotmail.com

รศ ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

อาจารย์ประจำภาควิชา

naowarut.cha@mahidol.ac.th

รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

อาจารย์ประจำภาควิชา

nipapun.kun@mahidol.ac.th

รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

chongchin.pol@mahidol.ac.th

รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

sopa.chi@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

suwisa.mah@mahidol.ac.th

รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ (บัณฑิตวิทยาลัย)

bunyarit.pan@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

อาจารย์ประจำภาควิชา

kamonwat.nak@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชา

d_kitkaew@hotmail.com

นางสาวประไพ ฆ้องแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

prapai.kho@mahidol.ac.th

นายสมมารถ กรรเจียกพงษ์

ช่างเทคนิค

sommart.kra@mahidol.ac.th

นางสาวนภัทร อังกุรรัชต์

นักวิทยาศาสตร์

nhapat.ang@mahidol.ac.th

นางสาวปริชาติ ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

parichat.sri@mahidol.ac.th

นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

นางสาวปรียาภัทร บุญมา

เจ้าหน้าที่ (EHT)

preeyapatra.boo@mahidol.ac.th

นางสาวโสภา ทองอยู่

เจ้าหน้าที่ประจำภาค

sopa.tho@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
เว็บไซต์: https://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo