อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ (CV)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
เลขาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
Expertise : Emission inventory and Air Pollution Modeling, Air Pollution Management
E-mail address : sarawut.the@mahidol.ac.th,thepanondh@gmail.com
Intra-phone : I+63-2205
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ (CV)
Expertise : Water and Wastewater Engineering, Waste recovery and recycling, Carbon-balanced modeling for sustainable development.
E-mail address : chongchin.pol@mahidol.ac.th
Intra-phone :  I+63-2201
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิต (CV)
Expertise : Environmental Health, Environmental Quality and Protection, Environmental Epidemiology, Waste Utilication
E-mail address : nipapun.kun@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-6307
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า (CV)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Expertise : Environmental Public Health, Water and Wastewater analysis Tobacco Control, Environmental Tobacco Smoke Exposure
E-mail address : naowarut.cha@mahidol.ac.th, nao.naowarut@yahoo.com
Intra-phone : I+63-6304
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย (CV)
Expertise : Wastewater Treatment, Anaerobic Digestion, Biological Nutrient Removal
E-mail address : sopa.chi@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-2205
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล (CV)
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายภารกิจพิเศษ
Expertise : Water and Wastewater Treatment, Harzardous Waste
E-mail address : bunyarit.pun@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-2205, 7303
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว (CV)
Expertise : Applications of chemical transport model and satellite data for air quality management
E-mail address : thongchai.kaa@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-2204
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล (CV)
Expertise : Environmental Management, Material Substance Flow Analysis, Health Risk Assessment
E-mail address :  suphaphat@hotmail.com
Intra-phone : I+63-2204
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ (CV)
Expertise : Remote Sensing and Geographic Information System (GIS) for Environment ; Coastal Zone , Sediments Solid , Chlorophyll a
E-mail address :  suwisa.mah@mahidol.ac.th,suwisa00@yahoo.com
Intra-phone : I+63-2202
 
อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ (CV)
Expertise : Hydrothermal carbonization process, Biomass characterization
E-mail address : kamonwat.nak@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-2205
 
อาจารย์ดวงตา กิจแก้ว (CV)
Expertise : Water and Wastewater Analysis, Environmental monitoring and Analysis.
E-mail address : d_kitkaew@hotmail.com
Intra-phone : I+63-6301, 6306