อาจารย์ที่ปรึกษา์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

 
รองศาสตราจารย์ ดร.โกมล ศิวะบวร
     

รองศาสตราจารย์ปิยะ เหลี่ยมสมบัติ..

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล้ำศักดิ์ ชวนิชย์์

 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์
 

รองศาสตราจารย์กฤษณ์ เฑียรฆประสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน อยู่สุข

รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ พรพิมลเทพ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ภัทรานวัช

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ คงเมือง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล