เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

 
นางสาวประไพ ฆ้องแก้ว
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
E-mail address : prapai.kho@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-2201
 
นายสมมารถ กรรเจียกพงษ
ค.บ. (ก่อสร้าง)
E-mail address : sommart_toy@hotmail.com
Intra-phone : I+63-1609
 
นางสาวนภัทร อังกุรรัชต์
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
E-mail address : nhapat_a@hotmail.com
Intra-phone : I+63-6301
 
นางสาวปริชาติ ศรีสุวรรณ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
E-mail address : jackneverdie@hotmail.com
Intra-phone : I+63-2201
 
นางสาวปรียาภัทร บุญมา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
E-mail address : chompoo2222@hotmail.com
Intra-phone : I+63-2203
 
นางสาวโสภา ทองอยู่
Intra-phone : I+63-2201
 
นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา
ปวส. (บริหารธุรกิจ)
E-mail addresschonnapoon.yae@mahidol.ac.th
Intra-phone : I+63-2201