ฝึกอบรม


Public Training 2019

1. การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 วิทยากร รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์...รายละเอียด

2. การใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Box Model และ AERMOD สำหรับงาน EIA วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 วิทยากร ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว...รายละเอียด

3. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 วิทยากร ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว...รายละเอียด

4. การประเมินอัตราการระบายและการจัดทำ emission inventory ของสาร VOC จากโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 วิทยากร รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์...รายละเอียด

5. การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม น้ำ ดิน และตะกอนดิน วิทยากร รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ /อาจารย์ดวงตา กิจแก้ว / รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช...coming soon

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง"

รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo