ฝึกอบรม


Public Training 2020

1. การประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยด้วย WATER 9 Model วันที่ 20 มีนาคม 2563 วิทยากร รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์...ยกเลิกการจัดอบรม

2. การเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 วิทยากร รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์...ยกเลิกการจัดอบรม

3. การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม น้ำ ดิน และตะกอนดิน วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 วิทยากร รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ /อาจารย์ดวงตา กิจแก้ว / รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช...ยกเลิกการจัดอบรม

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo