ฝึกอบรม


Public Training 2019

การใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Box Model และ AERMOD สำหรับงาน EIA วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562

วิทยากร ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว...รายละเอียด

Public Training 2019

การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562

วิทยากร รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์...รายละเอียด

Public Training 2020

1.การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 วิทยากร รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์...รายละเอียด

2. การใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Box Model และ AERMOD สำหรับงาน EIA วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 วิทยากร ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว...รายละเอียด

3. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 วิทยากร ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว...coming soon

4. การประเมินอัตราการระบายและการจัดทำ emission inventory ของสาร VOC จากโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 วิทยากร รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์...coming soon

5.การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม น้ำ ดิน และตะกอนดิน วิทยากร รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ /อาจารย์ดวงตา กิจแก้ว / รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช...coming soon

 

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง"...รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo