วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ :

พัฒนาการศึกษา วิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา :

 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรและพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ในการบริการ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
อีเมล์: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo